میزان نیاز گیاه جو آبی به آب

برای تولید جوانه ، خاک باید رطوبت کافی داشته باشد. پس از آنکه جوانه از خاک خارج شد ، در مراحل مختلف رشد نیز باید آب کافی در اختیار گیاه قرار گیرد تا بتواند به رشد خود ادامه داده و دانه تولید نماید. مراحل مهم زندگی جو که احتیاج شدیدی به آب دارد عبارتند از :
-
مرحله جوانه زدن
-
مرحله ساقه رفتن
-
مرحله تولید سنبله
-
مرحله گل کردن
-
مرحله تولید دانه
جوهای بهاره نسبت به جوهای پاییزه احتیاج کمتری به آب دارند. برای جوهای بهاره 3 و جوهای پاییزه 4 تا 5 مرحله آبیاری کافی است. نیاز کلی جو به آب در دوره زندگی بین 4 تا 7 هزار متر مکعب و برای تولید یک کیلوگرم ماده خشک احتیاج به 518 کیلوگرم آب می باشد.
احتیاج جو به آب در ابتدای دوره رشد زیاد است و تامین رطوبت در اطراف ریشه یکی از عوامل مهم موفقیت در تولید محصول خوب می باشد. لکن در آخر دوره رشد ، کم آبی صدمه زیادی به گیاه وارد نخواهد آورد.
توصیه های کودی ازت در زراعت جو ی آبی
نوع خاک کود اوره مورد نیاز ( کیلوگرم در هکتار)


سبک - - - - - - - - - - - 300-250
متوسط و سنگین - - - - - - - - - - - 250-200

/ 0 نظر / 590 بازدید