نحوه صدور مجوز احداث گلخانه سبزی و صیفی و گیاهان زینتی

۳-۱)تصویر سند رسمی که بنام متقاضی باشد و یا قولنامه محضری ویا عادی که در قولنامه عادی می بایستی مساحت زمین به صورت مترمربع مشخص شده باشد وامضای خریدار و فروشنده در ذیل آن درج و نهایتاً توسط شورای اسلامی محل مهر و امضاءو تأیید گردد.

۳-۲)اجاره نامه حتی الامکان بصورت محضری باشد و در اجاره نامهعادی می بایستی مشخصات کامل مستأجر و مؤجر ذکر و مساحت زمین به متر مربع مشخص وحداقل زمان اجاره می بایستی ۵ سال تمام باشد و در ذیل آن امضای مستأجر و مؤجر درج وشورای اسلامی محل نیز آن را با مهر و امضاء تأیید نماید. ضمناً تصویر سند و یاقولنامه مالک زمین باید پیوست اجاره نامه باشد و در زمینهای اجاره ای امکان هیچگونهساخت و سازی توسط مستآجر وجود ندارد.

ـ تذکر: زمینهای اجاره ای باید حتی الامکان دارای سند رسمیباشد.

۴)تصویر مدارک مربوط به نحوه تأمین آب مورد نیاز طرح که بایدیکی از موارد زیر باشد :

۴-۱)چاه : تصویر پروانه بهره برداری چاه که توسط کارشناسشهرستان تأیید و میزان حق آبه بصورت گردش ساعت در روز در آن به همراه مشخصات کاملمتقاضی در ذیل آن درج و به تأیید شورای اسلامی محل رسیده باشد چنانچه پروانه بنامخود متقاضی باشد لزومی به تأیید شورای اسلامی محل نمی باشد.

ـ تذکر ۱ : اعتبار پروانه چاه به روز باشد.

ـ تذکر ۲ : چنانچه میزان حق آبه در قولنامه زمین مشخص شده باشدنام صاحب پروانه و شماره آن در قولنامه درج و تصویر پروانه چاه پیوست شود.

۴-۲)قنات یا چشمه : ارائه گواهی میزان حق آبه که به تأییدشورای اسلامی محل رسیده باشد.

۴-۳)کانال یا رودخانه : ارائه مدرک اجازه برداشت آب از کانالیا رودخانه از مراجع ذیربط .

ـ تذکر : در مورد زمینهای اجاره ای میزان حق آبه نیز یا دراجاره نامه زمین و یا بصورت گواهی معتبر و مجزا ارائه و مدت آن با مدت اجاره زمینبرابر باشد و مدرک مالکیت مؤجر نیز ارائه گردد.

۵)نتیجه آزمون آب و خاک از شرکت های معتبر (نمونه برداری آب وخاک باید با نظارت کارشناس باغبانی شهرستان انجام و به آزمایشگاه ارسال گردد)

۶)نقشه زمین و سازه گلخانه که در آن ارتفاع، عرض، و طول، ترکیبگلخانه و وضعیت هندسی، فیزیکی سازه به شرح زیر کاملاً مشخص باشد.

۶-۱)نمایی از بالا که موقعیت ستونهای گلخانه و فواصل آن را ازیکدیگر مشخص می کند.

۶-۲)نمایی از روبرو و کنار گلخانه که ارتفاع پایه و کمان ها رامشخص می کند حداقل ارتفاع از زمین تا اوج کمان باید ۵ متر باشد.

۶-۳)نمایی از موقعیت کل زمین که جهت شمال در آن مشخص و محلاحداث گلخا نه ها، انبار، اطاق کارگری ، استخر ، ساختمانها و تأسیسات و .... بههمراه متراژ آن مشخص و طول و عرض کل زمین نیز در آن درج گردد.

۷)کپی مدارک تحصیلی کارشناس ناظر گلخانه با تأیید سازمان نظاممهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و برای افرادی که مالک گلخانه، خود کارشناس کشاورزیاست ارائه مدرک تحصیلی خود کارشناس که به تأیید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابعطبیعی رسیده باشدارائه گردد.

۸)تصویر شناسنامه متقاضی و یک قطعه عکس برای افراد حقیقی یاتصویر مدارک ثبت شرکت و آگهی تأسیس برای افراد حقوقی

۹)اصل گزارش بازدید و اظهار نظر پیرامون اراضی مورد تقاضا(موضوع تبصره ۴ الحاقی اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی) که توسط مدیریت جهادکشاورزیشهرستان مربوطه تکمیل و امضاء شده باشد و کروکی دقیق محل با ابعاد مشخص و حدوداربعه با قید فاصله با جاده اصلی و فرعی و تأسیسات مجاور بانضمام نقشه ۱:۲۵۰۰۰ کهموقعیت زمین مورد نظر در آن جانمایی شده باشد و به تأیید کارشناس مدیریتجهادکشاورزی شهرستان ذیربط رسیده باشد.

۱۰)تعهدنامه محضری مبنی بر حفظ کاربری اراضی و رعایت اصول وضوابط احداث گلخانه

۱۱)اصل فرم بازدید محل احداث گلخانه (جهت صدور پروانه تأسیس)که در حین بازدید کارشناس شهرستان از محل اجرای طرح تکمیل شده باشد.

ـ تذکر: در هنگام بازدید کارشناس شهرستان از موقعیت زمین، لزومرعایت حریم جاده، خطوط انتقال برق، چاه ها، قنات ها، خطوط لوله گاز و آب و ... رعایت و در صورت لزوم از مراجع ذیربط استعلام گردد.

شرایط صدور پروانه تأسیس گلخانه های گل و گیاهان زینتی

۱)کامل بودن کلیه مدارک مورد نیاز

۲)حداقل سطح صدور پروانه تأسیس گلخانه گل و گیاهان زینتی ۳۰۰۰متر مربع می باشد و برای سطح های کمتر از آن به هیچ عنوان پروانه تأسیس صادر نخواهدشد.

۳)حداکثر ۸۰% مساحت زمین بعنوان سطح گلخانه در نظر گرفته میشود در نتیجه حداقل سطح زمین مورد عمل۴۰۰۰ مترمربع می باشد که در آن ۳۰۰۰ مترمربعگلخانه احداث خواهد شد.

۴)حداکثر EC آب مجاز برای گلخانه های گل رز، ژربرا، لیلیوم،آنتوریوم، آلسترومریا، و گیاهان آپارتمانی و گلهای مشابه ۱۰۰۰ میلی موس بر سانتیمتر و برای گلخانه های گلهای فصلی نشایی، گـــل لیسیانتوس، آفتابگردان گلخانه ای وگلهای مشابه ۱۵۰۰ میلی موس بر سانتی متر می باشد.

۵)زمین محل احداث گلخانه حتی الامکان باید به شبکه اصلی گاز وجاده های اصلی نزدیک باشد.

۶)اعتبار پروانه تأسیس یکسال می باشد و پس از آن تا دو مرتبههر بار به مدت ۶ ماه قابل تمدید است.

/ 2 نظر / 43 بازدید
امیر سالار سید رزاقی

سلام دوستان لطفا از وبلاگ دانشجویان اصلاح نباتات ساوه دیدن فرمائید. مرکز تحقیقات ژنتیک WWW.genetics-research.persianblog.ir با نظرات پیشنهادات و انتقاداتتون ما را خوشحال کنید.

نگارستان

خسته نباشید . عالی است.