آبیاری سطحی

جویبار (Rill): جویچۀ کوچک

حاشیه یا خاکریز حاشیه ای (Border or Border dike) : خاکریزمورد استفاده بمنظور نگهداری آب در نواری از زمین که موازی با جهت جریان آب راندهمی شود (مثل سراشیبی)

حوضچۀ حاشیه ای (Border check): خاکریزهای کوچکی که در نوارحاشیه ای عمود بر حاشیه هایی که آب را از کنارۀ نوار به میان برگشت می دهند؛ ساختهمی شوند. این خاکریزها بمنظور غلبه بر تأثیرات کانال های sidefall و borrow در طولحاشیه که از ساختار حاشیه ای ناشی می شود؛ استفاده می شوند. (توجه: تعریف واحدیوجود ندارد. گاهی حوضچۀ حاشیه ای به معنای خاکریز در انتهای مسیر است.)

طبقه بندی روش های آبیاری سطحی

یک روش واحدی برای طبقه بندی روش های آبیاری سطحی وجود ندارد. در یک طرح دو نوع وجود دارد- آن هایی که از شیار برای هدایت آب استفاده می کنند وآن هایی که چنین نیستند. در هرکدام، روش هایی را می توان تعریف نمود که در درجۀکنترل آب و مقدار شیب متفاوت هستند. در ذیل چنین آمده اند:

در آبیاری سطوح شیبدار، چه در هدایت آب در جهت شیب و چه درکنترل جریان در طی پهنای مجموعۀ آبیاری، توجه بیشتری داشت. این اقدامات، اغلب براقدامات زراعی و نیاز نیروی کار برای رسیدن به عملکرد بیشتر، چیرگی دارد. برخی ازاین اقدامات در ذیل توضیح داده می شوند. در صورتیکه شیب حذف شود؛ این اقدامات دیگرلازم نیستند. یا حداقل تفاوت فاحشی دارند. لذا، حوضچه های مسطح، با تمایز کم بیناینکه شیارها در حوضچه استفاده می شوند یا خیر؛ اغلب در نوع متفاوتی از آبیاری سطحیقرار داده می شوند.

حوضچه ها و ردیف های حاشیه ای

آبیاری با جریان طبیعی و احداث خاکریز:

ـ بدون قابلیت اندازه گیری پیشرفت یا پس رفت

شیب دار

جریان معمولاً به عمق متوسطی می رسد

معمولاً بی انتها یا تا حدی مسدود است. اما

اگر مسدود باشد، آب در طول کوتاهی مانداب می شود.

کم شیب

معمولاً مسدود

فقط تا حدی در عمق متوسط

آب در بخش قابل توجهی از طول مانداب می شود

افت کوچکتر یا مساوی نصف کسری مجاز مدیریتی(MAD) می باشد.

حوضچۀ مسطح

بطور تئوری است

هیچ شیبی در هیچ جهتی

ممکن است سطح مواج باشد و مسطح نباشد (مثل شالیزار)

جویچه ها

جویچه ها و جویچه های تراز

بدون قابلیت اندازه گیری پیشرفت یا پس رفت

شیب دار

معمولاً بطور گروهی باز یا مسدود است.

عرض شیب یکنواخت است.

به عمق متوسط رسیده است.

از هرز آب مجدداً استفاده می شود.

از لحاظ برگشت دهی آب یا نوسان، کارآمد است.

کم شیب

بطور انفرادی یا گروهی مسدود شده اند.

شیب عرضی یکنواخت است.

افت، کوچکتر یا مساوی با نصف MAD است.

فقط عمق متوسطی بدست می آید.

مسطح

هیچ شیبی در طول مسیر وجود ندارد.

اگر شیب عرض و جود داشته باشد، آب به شیارهای منفرد یا گروهیتغذیه می شود.

در غیر اینصورت، انتهای شیار باز بوده و هیچ کنترل جریانی برشیارهای منفرد (شیارهای حوضچه مسطح) انجام نمی گیرد.

روش های آبیاری مسطحه (غیر شیبدار)

آبیاری حوضچه اب مسطح: آبیاری سطحی بوسیلۀ سطوح غرقابی زمینمسطح؛ توسط خاکریزها احاطه می شود. حوضچه ها را می توان به هر شکلی و بدون شیب درهر جهتی ساخت. جریان را می توان از هر نقطه ای وارد حوضچه کرد. هیچ زحمتی برایهدایت آب در حوضچه، کشیده نمی شود. این روش به نام های مختلفی مشهور است (که دیگرتوصیه نمی شوند.) که از این قرار اند: حوضچه ای غرقابی، غرقابی حوضچه ای، آبیاریحوضچه ای، و آبیاری حوض-حوضچه ای

حوضچه های کشت هموار: آبیاری حوضچه ای با محصول کشت شده درزمین هموار بدون شیار یا پشته هایی برای هدایت آب.

حوضچه های شیاری یا پشته ای: آبیاری حوضچه ای با محصولات کشتشده بر روی پشته ها یا لبه های شیار. حفره ها یا گودال های ثانویه در حوضچه، ردیف ودو انتها را بهم می پیوندد.

آبیاری شیاری مسطحه: روش ابیاری سطحی که شیارهای منفرد در جهتآبیاری تسطیح شده اند. شیارهای مجاور، معمولاً بلندی متفاوتی دارند(مانندsidefall). آب در شیارهای منفرد (یا گروه کوچکی از شیارها بستگی دارد بهمقدار sidefall و یا سرعت جریان موجود) تغذیه شده و نگهداری می شود.

آبیاری پل تراز (Contoure levee) (مثل شالیزارها): روش آبیاریکه بطور معمول ، سطوح بی نظم زمین با ایجاد خاکریز بر خطوط تراز تقسیم می شوند. فواصل خطوط تراز، معمولاً ۱۰ تا ۶۰ سانتی متر است. تفاوت در ارتفاع حوضچه ها،معمولاً بین ۰ تا ۲۰ سانتی متر استکه ۰ تا ۵ سانتی متر ارجحیت دارد.

آماده سازی زمین

مقدمه

آماده سازی مناسب زمین مهمتری عامل در روش آبیاری سطحی. این کاربا خاکبرداری قسمت های برجستۀ زمین و منتقل کردن آن ها به قسمت های گود و در نتیجهایجاد زمینی مسطح با شیبی یکنواخت انجام می شود. در بیشتر موارد تنها لایۀ نازکی ازسطح خاک برداشته می شود (۲۰۰ میلیمتر یا کمتر)، لکن همین کار بایستی با دقت بسیارانجام شود. حتی یک اختلاف ارتفاع جزئی در سطح زمین می تواند موجب توزیع ناقص آب وکاهش راندمان آبیاری شود.

با آماده سازی مناسب زمین:

راندمان آبیاری افزایش می یابد.

نحوۀ توزیع آب بهبود می یابد.

فرسایش خاک کم می شود.

جمع شدن آب در یک جا کاهش می یابد.

آماده سازی زمین تسطیح نامیده می شود. اما گاهی ممکن است علاوهبر تسطیح زمین، شیب دار کردن آن نیز لازم باشد که این عمل را شیب بندی می نامند. مثلاً در مورد نوارها و شیارها، زمین شیب بندی می شود.

عوامل مؤثر در آماده سازی زمین

طرح یک نقشه برای اماده سازی زمین کاریست پیچیده و معمولاًوظیفۀ یک مهندس مجرب و خاکشناس است. این متخصصان بایستی در مورد اندازۀ زمینی که

/ 1 نظر / 13 بازدید
محمدباقر لک

سلام منبع اصلی این مقاله وبلاگ مکانیزاسیون کشاورزی به نشانی http://agrimechanization.blogfa.com است و نویسندگان آن عبارتند از محمدباقر لک، امیرعباس بختیاری و مرتضی زنگنه