پرورش گل شمعدانی

موقع قلمه گرفتن ، معمولا در آخر مرداد و اوائل شهریور می باشدکه گیاه مادری از قدرت و قوت کاملی برخوردار است .

قلمه هائی که گرفته میشود در آخر مهرماه دارای ریشه کامل میباشند و می توان آنها را در گلدان ۵/۸ سانتیمتر قطر کاشت .

در همین موقع که قلمه های ریشه دار جابجا میشود و باید از نقطهنموی قلمه ، سربرداری ( پنسمان ) شود.

شاخه هائی که قبل از نیمه زمستان رشد می کنند از رشد دو یا سهجوانه چانبی سرچشمه می گیرند .

رشد زیاد شاخه ها تا اوایل بهمن ماه احتمالا شروع نمی شود .

در این موقع در ظرف چند هفته شاخه های جوان جانبی شاخه هایمجددی میدهند که دو یا سه بند دارند . اینها هم باید سر برداری ( پنسمان ) شوند .بنابراین برای تقویت بوته باید سعی کرد که شاخه های بیشتری ایجاد گردد .

در اواخر اسفند رشد شاخه ها و ریشه ها زیاد می شود و در اینموقع است که تغییر اندازه گلدان لازم میباشد . باید بوته ها را به گلدانی که قطردهانه آن ۱۱ سانتیمتر باشد منتقل نمود .

این تغییر گلدان ممکن است رشد بوته را مجددآ متوقف کند .

در اواسط فروردین اگر رشد خیلی زیاد است قسمتی از سرشاخه هاباید سر برداری شود و این آخرین پنسمان است .در اواسط خرداد بوته باید در یک حالتکامل باشد .

بعضی از انواع شمعدانی ها بیش از یک یا دو ساقه نمی دهند ولیبعصی پُر شاخ و بگند و احتیاج زیادی به سربرداری ندارند . فقط ممکن است گل دادنبوته را به عقب بیاندازد .

معمولا شمعدانی هائیکه یک ساقه راست دارند را پنسمان میکنند ولیمثلا در شمعدانی پیچ این کار معمول نیست ولی شمعدانی های معمولی و بعضی ازشمعدانیهای اژدر را می توان با سربرداری فرم داد .

گل گرفتن زمستانه

شمعدانی پیچ و عطری در تابستان گل می کنند و وقتی روزها کوتاهمی شوند گل کردن آنها قطع میگردد .

شمعدانی اژدر ، در اواخر بهار و اوائل تابستان فقط یکمرتبه گلمی کند .

ولی شمعدانی معمولی زونال طبیعتآ همیشه دارای گل است و حالتخواب لازم ندارد .

ولی این موضوع باین معنی نیست که اینها در نقاطی که زمستان سردو ابری و تاریک دارندگل کنند . اما مسلم است که در اوایل زمستان اگر حرارت لازم ،آب کافی و نور لازم در اختیار بوته باشد شمعدانی ها در دیماه هم گل دارند .

برای اینکه بهترین نتیجه در زمستان گرفته شود ، باید قلمه ها رادر اسفند و فروردین بزنند و بنا براین بوته ها در گلدان ۵/۱۲ سانتیمتر در پائیز گلمی کنند .

تمام جوانه های گل باید تا شهریور و یا اواسط مهر بریده شود . یعنی تا موقعی که رشد گیاه ادامه دارد.

عمل آوردن شمعدانی در هوای آزاد :

تمام ارقام شمعدانی را در مناطق معتدل میتوان در هوای آزاد کاشتو عده کمی از آنها طاقت سرما را دارند و بقیه را باید در موقع شروع سرما به گلخانهبرد تا از سرما محفوظ باشند .

شمعدانی زونال یا حلقه ای و شمعدانی پیچ برای کاشت در حاشیه هامناسبند .

ولی شمعدانی عطری و اژدر مناسب نیستند .

در حاشیه ها نباید ارقام مختلف زیادی را باهم کاشت و حتیالامکان باید حاشیه عریض باشد تا رنگ گلها بیشتر و بهتر جلوه کند .

معمولا دو یا سه واریته اصلی در یک حاشیه ندرتا بنظر خوب میآیند .

حاشیه شمعدانی باید در آفتاب کامل در تمام روز قرار گیرد البتهدر وسط روز کمی سایه داشته باشد بهتر است .

در محل سایه شمعدانی بعوض گل کردن شاخ و برگ زیادی تولید می کند .

خاکهائی که کود زیاد خورده اند و غنی هستند بوته را بیشتر قویمی کنند و عوض اینکه بوته به گل بنشیند شاخ و برگ زیادی میدهد .

خاکهای اسیدی مانند خاک جنگل هائی که به بتازگی به باغ تبدیلشده اند نتیجه مطلوبی برای شمعدانی ندارند .

خاکهای لیمونی رسی برای شمعدانی خیلی مناسب است .

آفات ، بیماریها و اختلالهای فیزیولوژیک :

شمعدانی نسبت به گیاهان زینتی دیگر نسبتآ قویتر و به آفات وبیماریها و اختلالهای فیزیولوژیک مقاوم تر است .

بوته هائی که خوب عمل آمده باشند کمتر به بیماریها مبتلا میشوندتا آنهائی که ضعیف و زجر کشیده هستند . اساس همه پیشگیریها عمل کشت است .

نور ، هوا ، حرارت و آب همیشه باید با احتیاج گیاه تناسب داشتهباشد .

شمعدانی مورد حمله تعداد زیادی از آفات ، بیماریها ، ویروس ها ،باکتریها، و نماتودها قرار می گیرند که مهمترین آنها عبارتند از : شته های گیاهی ،کنه ها ، شپشک ها ، حلزون ها ، گال برگ ، بیماری های ویروسی و غیره .

بیماری های ویروسی که توسط حشرات مکنده ( شته ها ، زنجره ها ) ویا ابزارهای باغبانی ( قیچی ، چاقو و بیلچه ) منتقل می شوند و معمولا بدون درمانمیباشند .

در بیماریهای ویروسی روی برگها رگ های بی رنگی آشکار می گردند ودر آخرین مرحله زیان بیماری همراه پیچیدگی برگ می باشد .

اگر برگ را مقابل آفتاب نگاه داشته و به آن نگاه کنیم سلولهایمرده در برگ مشاهده میشود .

متاسفانه تشخیص این بیماری در مراحل اولیه بسیار مشکل است وزمانی آثار و علائم آن آشکار میشود که درمانی به غیر از کندن و سوزانیدن ندارد .

برای پیشگیری از بیماریهای ویروسی در مرحله اول باید حشرات ناقل ( شته ها ، زنجره ها ) را نابود کرد و در مرحله دوم وسائل و ابزار باغبانی را هنگامقلمه زدن ضدعفونی کرد .

گال برگ :

عامل ایجاد کننده گال برگ نوعی باکتری می باشد .

در برگها تولید تاول کرده و برگها را بشکل گل کلم در می آورد وباعث فساد برگها در نزدیک خاک و ریزش آنها می شود .

این بیماری نیز غیر قابل درمان بوده و باید بوته های مبتلا رااز بین برد .

سیاه شدن ساقه و برگ ها :

این حالت در اثر بیماری قارچی پیتیوم pythiumبوجود می آید .

این بیماری باعث سیاه شدن انتهای قلمه در نزدیک سطح خاک میشود ودر مدت کمی به سایر بوته ها سرایت می کند .

در این صورت بمحض اینکه بالای طوقه قهوه ای رنگ شد قلمه ها راباید بیرون اورده و آنها را از بین برد .

این بیماری فقط زمانی آشکار می شود که پوست ساقه صدمه خوردهباشد .

ساقه های نرم و آبدار قلمه ها بیشتر مبتلا به این بیماری میشود .

در محیط مرطوب و رطوبت زیاد خاک ، اغلب قلمه ها به این بیماریمبتلا می گردند .

/ 0 نظر / 5 بازدید