حشرات مفید توصیه شده علیه آفات گلخانه

1- حشرات مفید توصیه شده علیه مگسهای سفید
1-1
- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus mundus
2-1
- زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus & Encarsia formosa
3-1
- زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa
4-1
- زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus eremicus & Encarsia Formosa
5-1
- زنبور پارازیتوئید Eretmocerus eremicus
6-1
- زنبورهای پارازیتوئید Eretmocerus mundus & Eretmocerus eremicus
7-1
- بالتوری Chrysoperla carnea
8-1
- سن شکاری Dicyphus Hesperus
9-1
- سن شکاری Macrolophus caliginosus
10-1
- کنه شکاری Amblyseius swirskii
2
- حشرات مفید توصیه شده علیه کنه های عنکبوتی
1-2
- سن شکاری Dicyphus Hesperus
2-2
- سن شکاری Macrolophus caliginosus
3-2
- کنه شکاری Amblyseius californicus
4-2
- لاروهای شکاری پشه‏ Feltiella acarisuga
5-2
- کنه شکاری Phytoseiulus persimilis
3
- حشرات مفید توصیه شده علیه تریپسهای مهم‏
1-3
- کنه شکاری Hypoaspis aculeifer
2-3
- کنه شکاری Hypoaspis miles
3-3
- کنه شکاری Amblyseius swirskii
4-3
- کنه شکاری Amblyseius degenerans
5-3

/ 0 نظر / 54 بازدید