اصول کشاورزی زیستی( 1 )

Nutritional value of organic, integrated and conventional tomatoes

۲) دومین دلیل تقاضا برای این محصولات مطابقت زیست محیطی اینمحصولات چه از فرایند تولید تا انتقال به مصرف کننده و نیز سیستم جامع اکولوژیکیمدیریت این مزارع است که حداقل آسیب زیست محیطی و حداکثر تطابق آن با سیستم‌هایطبیعی در بر دارد.

۳)آخرین دلیل برای درخواست تولید محصولات ارگانیک در سطح دنیاوجود باورهای مذهبی و اخلاقی است که این باور ها محیط زیست را بعنوان محیطی برایپرورش نسل‌های گذشته حال و آینده و به جهت تولید غذا برای نسل‌های مختلف در نظرمی‌گیرد وهر گونه صدمه زدن به آن را از لحاظ اخلاقی و یا مذهبی را محکوم می‌کند . اخبار حاکی از آنست که حتی مسیحیان آمریکا در سال جدید میلادی اقدام به خریدکاج‌های نوئلی که بصورت ارگانیک تولید شده بود می‌کردند و تمایل بیشتری نسبت بهخرید این محصولات و وجود داشته و این تمایل تنها در مواد غذایی خلاصه نمی شود.

اتحادیه اروپا در انتهای مدا ۲۰۰۵ میلادی طی گزارشی اظهار داشتحدود ۲% از انرژی که در بخش حمل ونقل این قاره استفاده می شود از سوخت های زیستیتأمین شده است و سالانه استفاده از این سوخت ها حدود 75/0% افزایش نشان می دهد. ایناتحادیه اظهار امیدواری کرد که تا سال ۲۰۱۰ این رقم به ۱۲% افزایش یابد. استفاده ازاین سوخت ها ابتدا در سال ۱۹۹۷ میلادی مطرح شد و اکنون نیز آلمان و انگلستان طلایهداران استفاده و تولید این سوخت ها به شماری می روند.

اما Biofuel، نوعی سوخت مایع و یا گازی شکل است که از بیوماسزیستی مانند گیاهان زراعی، زباله های شهری و بقایای زراعی و جنگی به دست می آید. سوخت های زیستی قابلیت این را دارند که در وسایل نقلیه جایگزین سوخت های فسیلی شود. این سوخت ها به ده دسته تقسیم می شوند که به قرار زیر است:

Biodisel ، Bioethainol ، Biodas ، Biomethanol ، Biodimethyleter ، Bio ETBE ، Synthetic biofuels ، Biohydrogen و نهایتاً روغن هایخالص گیاهی. از این میان Biodiesel و Bioethanol بیشترین تولید را به خود اختصاصداده اند. لذا در این مقاله تمرکز بیشتر بر این دو گونه از سوخت ها می باشد.

مزایای استفاده از سوخت های زیستی

زمانی نه چندان دور سیاست مداران تنها زمانی از اتانول یاد میکردند که به سلامتی یکدیگر مشروبات الکلی، می نوشیدند، اما اکنون مسائل خاورمیانه وبالارفتن قیمت نفت از یک سو و مسائل زیست محیطی همچون آلودگی هوا و گرم شدن کرهزمین از سویی دیگر، سیاست مداران را بر آن داشت که با مصرف سرمایه های هنگفت بهدنبال استفاده از این ماده به عنوان جایگزینی برای تأمین انرژی کشور خود باشند.

سوخت های زیستی سبب کاهش مصرف سوخت های فسیلی می شوند. در تولیدآنها از انرژی حاصل از سوختن زغال سنگ و گازهای طبیعی استفاده می شود. این مزیت باتوجه به کاهش ذخایر نفتی و نیز عوارض مخرب حاصل استفاده از فرآورده های نفتی موجبمی شود آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا توجه ویژه ای به تولید و جایگزینی آن سوختبا سوخت های فسیلی با این حال نظر عامه مردم نیست به مصرف سوخت زیستی با کمی ابهامهمراه است. زیرا اتانول در هنگام سوختن انرژی کمتری نسبت به بنزین تولید می کند وآنگونه که محاسبه شده است برای مساسفت ۸۵ مایلی توسط یک اتومبیل محصولی ۴ گالناتانول نیاز است در حالیکه این خودروها همین مسافت را فقط با ۳ گالن بنزین طی میکنند. لیکن طی اظهار نظر کارشناسان استفاده از این سوخت ها پس از ۵ تا ۱۵ سال ازلحاظ اقتصادی توجیه پذیر خواهد بود.

همچنین اثرات سوناشی از افزایش دما و تغییرات آب و هوای کرهزمین که منجر به زیان های اقتصادی جبران ناپذیری می شود ضرورت تولید این سوخت هایزیستی را توجیه پذیرتر می نماید.

بیوسوخت ها و امنیت انرژی

در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا اولین هدف از تولید سوخت هایزیستی، جلوگیری از واردات بی رویه نفت خام و جایگزین کردن بیوسوخت ها با فرآوردهاینفتی گزارش شده است. حتی در برخی از کشورهای آمریکای مانند برزیل این سوخت ها نهتنها جایگزینی بنزین و گازوئیل شده است بلکه حتی آن کشورها را به صادرکننده بیودیزلبه عنوان سوختی برای کشتی ها وموتورهای دیزلی تبدیل شده است.

سوخت های زیستی اثرات مخربی بر آب و هوا نمی گذراند. این سوختها محتوی2CO و گازهای گلخانه ای را در اتمسفر افزایش نمی دهند.

کیفیت سوخت

سازندگان اتومبیل از سوخت اتانول استقبال کرده اند. این عملبدلیل بالا بودن عدد اکتان دراتانول است. همچنین برخی مواد افزاینده می توانند عدداکتان این سوخت را تا حد زیادی ارتقا دهند. از جمله این مواد می توان به متیل- تریپوبوتیل اتر با نان MTBE اشاره کرد.

این سوخت همچنین بدلیل تبخیرپذیر بودن قابلیت بهتری برایاستفاده در سیستم های حمل و نقل را دارند. با اینکه استفاده از سوخت های زیستیتاکنون محدود بوده است اما این رویه به سرعت تغییر خواهد کرد. مزایای اکولوژیکیاستفاده از این سوخت و تجدیدپذیر بودن آن در دوره کوتاه زمانی و همچنین دلایلسیاسی، اقتصادی و اخلاقی، تولید ساختارهای نوین را از محصولات زراعی اجتناب ناپذیرخواهد کرد. با این حال همچنان سوالاتی که در زمینه زیرسوال رفتن امنیت غذایی مطرحاست تا حدودی مد نظر دانشمندان قرار گرفته است.

به دلیل تقاضای روزافزون برای نفت در سطح نیاز و مشکلات تأمینآن، محبوبیت و جذابیت سوخت های زیستی به طور روز افزون افزایش می یابد. البته سوختهای زیستی سازگاری خوبی با محیط زیست دارند و جایگزین مناسبی برای فرآورده های نفتیبه شمار می روند.

به طور کلی سوخت های زیستی از اهمیت سوخت های فسیلی نمی کاهد وتقاضا را برای سوخت های فسیلی را چندان کاهش نمی دهد لیکن می تواند با جایگزین شدنبه جای آن ازاثرات سوءسوخت های فسلی بکاهد. در هر حال استفاده از این سوخت ها تابحال جنبه سمبلیک و غیرعملی داشته است ولی با توجه به تلاش های گسترد های که برایگستردن آن انجام می شود می توان انتظار داشت تا چندین سال آینده تولید و تقاضا برایسوخت های زیستی به طور چشمگیری افزایش یابد و این فرآورده سهم وسیعی را در تأمینانرژی کشورهای توسعه یافته ایفا کند.

رنگ سبز تکنولوژی

تکنولوژی های که کارشناسان و فعالان محیط زیست در پی آن هستندبه عنوان تکنولوژی های سبز شناخته می شوند. محصولات این تکنولوژی ها کالاهایی هستندچون اتومبیل هایی که با سوخت هایی غیر فسیلی کار می کنند .

از جمله این منابع انرژ یمیتوان به بیو سوخت ها نظیر یی بیودیزلو اتانول ، انرژی خورشید و گاز هیدروژن اشاره کرد.

اتانولی که از فضولاتی طبیعی – درختان و علف ها تولید شده باشدبایواتانول نامیده می شود. این گزینه ممکن است برای مزرعه دارانی که در جستجوی راهیبرای استفاده از زمین خود برای رشد محصولات قابل فروش هستند جذابیت داشته باشد.

متانول نوع دیگری از سوخت الکلی است که بخش اعظم آن از گازطبیعی تولید می شود هر چند برای تولید آن می تون از زغال با فضولات طبیعی هماستفاده کرد.

هیدروژن ماده دیگری است که استفاده از آن به عنوان سوخت پاکمورد توجه دانشمندان قرار گرفته است منابع هیدروژن تقریبا بی پایان است زیرا میتوان آن را از منابع ارزان و تجدید پذیری مانند آب تولیدکرد.

این ماده به تنهایی یا درترکیب با گاز طبیعی می تواند نیرویمحرکه وسیله نقلیه باشد. اما کاربرد بهینه آن وقتی است که در سلول سوختی به کار میرود. گاز طبیعی و همچنین پروپین یا نفت گاز مایع شده که محصول جانبی فرایندتولیدگاز طبیعی و پالایش نفت خام است ، از دیگر سوخت های مورد استفاده اند که نسبتبه سوخت های متعارف آلودگی کمتری دارد.

/ 1 نظر / 10 بازدید
امیر سالار سید رزاقی

سلام دوست عزیز چرا دیگه به وب سر نمی زنید؟ ما هر روز و هر لحظه متظر حضور گرم شما هستیم. مدیر مرکز تحقیقات ژنتیک