# دانلود_مقاله

دانلود مقاله با عنوان بررسی اثر میکوریزا بر روی صفات کمی و کیفی گیاه ماریتیغال

دانلود مقاله با عنوان "بررسی اثر میکوریزا بر روی صفات کمی و کیفی گیاه دارویی ماریتیغال" برای دانلود بر روی لینک ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 118 بازدید

بررسی اثرات کود نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی گلرنگ

اولین همایش گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار - همدان، دانشکده شهید مفتح بررسی اثرات کود نیتروکسین بر روی عملکرد و اجزای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 48 بازدید

اثرات نیتروکسین بر صفات زراعی گلرنگ تحت شرایط تنش خشکی

دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی-آذرماه 1392-دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه اثرات نیتروکسین بر صفات زراعی گلرنگ تحت شرایط تنش ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 45 بازدید

اثرات پرایمینگ توسط نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی و بیوشیمیایی ماریتیغال

اولین همایش مجازی سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار  اثرات پرایمینگ بذر به وسیله نیترات پتاسیم بر شاخص‌های جوانه‌زنی، فعالیت آنزیم پراکسیداز ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 30 بازدید

اثرات پرایمینگ بذر توسط نیترات پتاسیم برشاخصهای جوانه‌زنی ماریتیغال تحت تنش شوری

همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی-اردیبهشت 1392-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان اثرات پرایمینگ بذر به وسیلۀ نیترات پتاسیم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 59 بازدید

اثرات تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی و فعالیت آنزیمی بذر گیاه دارویی ماریتیغال

دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم- دانشگاه محقق اردبیلی- مرداد 1392 اثرات تنش شوری بر شاخص­های جوانه­زنی و فعالیت آنزیم­های ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 84 بازدید