# سلامت_و_بهداشت_بدن

آیا در شیری که می خوریم وایتکس وجود دارد؟!

● شیروایتکسیکشندهاست؟ شایدنتوانیدشیرهایآلودهراازرویطعمشانبشناسیدوازآنجاییکهاینشیرهادرزمانبعدازمصرفهممشکلیبرایتانایجادنمیکنند،ممکناستهیچوقتازآلودهبودنآنهاباخبرنشوید. گرچهدرستدرهمانزماننوشیدنچنینمعجونپرخطریازپادرنمیآییدامامتخصصانبااطمینانمیگویندکهشیرهایآلودهبهآبژاول،سرطانزاهستندوبهدلیلتولیدرادیکالهایآزاد،میتوانندپسازچندسالسلامتشمارابهطورجدیبهخطربیندازند. ● چرادرشیرآباکسیژنهمیریزند؟ شیرمایعحساسیاستکهاگردرشرایطنامناسبدوشیدهونگهداریشود،بارمیکروبیاشلحظهبهلحظهبالاترمیرود. وهمچنینبهدلیلتغییررنگوطعمشغیرقابلمصرفمیشود. حالافرضکنیدکهبرخیدامدارانیاکارگاههاییکهمیخواهندچنینشیریرابهبازارعرضهکنند،نمیتوانندازاینمحصولفاسدشدهوپرخطرشاندلبکنند. دراینشرایطمجبورمیشوندکهبهشیرپرمیکروبیکهطعمشراهمازدستدادهاست،کمیآباکسیژنهیاوایتکساضافهکنندتابارمیکروبیاشراپایینبیاورندوآنرادوبارهبهبازارلبنیاتبفرستند. ● همهشیرهاآلودهاند؟ شایعهاستفادهازوایتکسبرایکشتنمیکروبهایشیر،خیلیازمصرفکنندگانپروپاقرصاینمحصولرادرموردادامهمصرفشیرهایبستهبندیبهتردیدانداختهاست. امامهندسکامیارعطایی،کارشناسارشدصنایعغذاییومدیرتولیدسابقیکیازکارخانههایلبنیمعتقداستچنیناتفاقیدرکارخانههایمعتبرلبنینمیافتدواحتمالاضافهکردناینموادخطرسازبهشیر،دراینکارخانههانزدیکبهصفراست. اومیگوید: اگرفرضکنیمکهچنینتقلبیانجاممیشود،بایدبپذیریمکهایناتفاقتنهامیتوانددرمرحلهورودشیربهکارخانهوازسویدامدارهاصورتبگیرد؛اماازآنجاییکهکارخانههایبزرگبهآزمایشگاههایدقیقیهممجهزهستند،شیریکهواردکارخانهمیشود،قبلازقرارگرفتندرخطتولید،ازلحاظاسیدیتهوپیاچیاوجودچنینترکیبهاییکنترلمیشودودرصورتیکهمشکلیدرشیرمشاهدهشود،قبلازقرارگرفتندرچرخهتولیدپسفرستادهمیشود. ازنظرمهندسعطاییامکاناضافهشدناینموادبهشیردرکارخانههایبزرگوجودنداردزیرابهدلیلشرایطمطلوبنگهداری،دیگربارمیکروبیشیرتاحدیبالانمیرودکهکارخانهدارمجبورشودجانمشتریانشرابااستفادهازاینموادبهخطربیندازد. ● مااستانداردترینیم! اضافهکردنمحصولیمثلوایتکسدرشیر،موضوعیاستکهکمترمتخصصیمیتواندآنراازنظرعلمیتوجیهکند. عطاییمعتقداست: همانطورکهگفتهشد،درموردوجودوایتکسدرشیرتردیدجدیوجودداردامادرموارداندکودردامداریهایغیرصنعتییاکارگاههایتولیدیکوچکبهدلیلکمکردنباکتریهایشیرمقداریآباکسیژنهبهاینمحصولاضافهمیشود. اومیگوید: ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید