# پرورش_دام

بررسی اثر ماه زایش بر روی صفات تولیدی در یک گله گاو شیری هلشتاین استان تهران

مقدمه صفات تولیدی از مهمترین صفات در برنامه های اصلاح نژادی هستند. بررسی عملکرد گاو هلشتاین با توجه به عملکرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 88 بازدید