آفات و بیماری در پنبه

در اثر  حمله عوامل بیماریزا، بیماریهایی مختلف پنبه بوجود می آید. این بیماریها شامل پوسیدگی بذر ، مرگ گیاهچه ، پژمردگی بوته ، سوختگی برگ ، پوسیدگی قوزه می باشد.

1-     اگر جوانه زنی بذرهای پنبه ضعیف و درست سبز نشوند ،در صورت مناسب بودن دما یا رطوبت، احتمال

کهنه بودن بذر

کشت خیلی عمیق

کشت خیلی سطحی و خشک

فشرده بودن خاک

نزدیکی کود به بذر

پوسیدگی بذر در اثر قارچ  وجود دارد.

2- اگر بذر سالم و بدون عیب باشد ،اما دما یا رطوبت مناسب نباشد . احتمال اینکه

خاک خیلی خشک

خاک خیلی مرطوب

خاک خیلی گرم

خاک خیلی سرد  ویا

پوسیدگی بذر در اثر قارچ  وجود دارد.

علایم و نشانه های بیماری مرگ گیاهچه

1-     ظهور لکه های مرده به رنگ سبز تیره روی کوتیلدون هایا برگهای بذری و سپس تبدیل آنها به رنگ قهوه ای تیره یا سیاه و پیشروی آن به سمت پائین ساقه دیده می شود. عامل بیماری:

بیماری بلایت باکتریایی                                                Xanthomonas malvacearum

2-     لکه های قرمز بزرگ دور تا دور ساقه گیاهچه را فرا می گیرد و موجب مرگ گیاهچه می گردد.

عامل بیماری :آنتراکنوز                         Glomerella gossypii

3-     لکه های پوسیده به رنگ قهوه ای مایل به قرمز تا سیاه روی ساقه گیاهچه در محل یا زیر خط سطح خاک بوجود می آید. عامل بیماری:  Rhizoctonia Solani

گیاهچه 28 روز بعد از کاشت به قارچ R.Solani مقاوم می شود.

علایم و نشانه های بیماری روی برگ

1-     در ابتدا روی برگ لکه های کوچک گرد ، به رنگ قهوه ای ظاهرمی شود و سپس این لکه ها بزرگ شده ووسط آنها به رنگ خاکستری در می آیند.

Alternaria Macrospora                      عامل بیماری:                                            

2-     در ابتدا روی برگ لکه های کوچک به رنگ ارغوانی ظاهر شده و سپس با بزرگ شدن لکه ها به رنگ قهوه ای روشن با حاشیه باریک ارغوانی رنگ در می آیند .  

 عامل بیماری  :                                     :Cercospora gossypina

3-     در ابتدا روی برگ لکه های زاویه ای شکل محدود به رگبرگ های کوچک به رنگ سبز تیره و آبسوخته بوجود می آید و سپس برنگ قهوه ای تیره تا سیاه در می آیند . لکه های کشیده روی رگبرگ و دمبرگ نیز ظاهر می گردد. روی لکه ها ترشحات سفید بوجود می آید.

عامل بیماری  باکتری:                 X.malvacearum                                                                         

علایم و نشانه های بیماری پوسیدگی قوزه

1-     ظهور رنگ قهوه ای تیره روی قوزه های 35 روزه یا بیشتر و ایجاد پوشش سفید یا صورتی روی آنها.                           عامل بیماری:                   Fusariumspp.

2-     پوشش سیاه رنگ مانند سیاهک روی قوزهای کامل واقع در قسمت تحتانی بوته پنبه بوجود می آید. عامل بیماری: Diplodia SPP              

3-     لکه های آب سوخته و پوشش سفید رنگ روی قوزه ظاهر می شود و دیواره قوزه سیاه و چروکیده می گردد.            عامل بیماری:                 Phytophthora Capsici

4-     روی قوزه در ابتدا لکه سبز شفاف تیره به شکل گرد نامنظم بوجود می آید و سپس حاشیه لکه قهوه ای تیره می گردد.عامل بیماری: بلایت باکتریایی

Xanthomonas Malvacearum                                                             

5-     روی قوزه لکه سیاه و آفتاب سوخته به شکل گرد نامنظم دارای حاشیه قرمز مایل به ارغوانی بوجود می آید و در وسط لکه پودر صورتی رنگ ظاهر می گردد.عامل بیماری: آنتراکنوز

Colletotrichumqossypii

منابع : وبلاگ دانشگاه آزاد تاکستان-پایگاه تخصصی دانش کشاورزی

/ 0 نظر / 56 بازدید