اللوپاتی گندم

اثراتآللوپاتی، ناشی از مواد بازدارنده ای است که بصورت مستقیم توسط گیاهانزنده به محیط وارد شده اند یا شامل تمامی ترشحات ریشه، مواد حاصل ازآبشویی، تبخیر و بقایای گیاهی تجزیه شده، می باشد. Whittaker و Feeuy موادسمی گیاهی را آللوکمیکال نامیدند. استفاده از آللوپاتی برای کنترل علف هایهرز مطالعات زیادی را در چند دهه گذشته بخود اختصاص داده است.
گندمیکی از غذاهای اصلی در جهان است که آزمایشات بین المللی زیادی برایارزیابی توانایی آللوپاتیک آن در جلوگیری از رشد علف هرز در جهان صورتگرفته است. اولین بررسی ها در اواخر دهه 1960 نشان داد که آللوپاتی بقایایگندم در بین ارقام متفاوت است. گیاهچه ها، کاه وکلش و عصاره آبی بقایایگندم باعث بروز اثرات آللوپاتی بروی رشد تعدادی از علف های هرز می شود. آللوپاتی گندم معمولا با کاهش شیوع آفات و بیماریها همراه است.
تحقیقات بر روی آللوپاتی گندم به بررسی اثر آللوپاتی گندم بر دیگر گیاهانزراعی، علف های هرز، آفات و بیماریها، همچنین استخراج و خالص سازی و تشخیصعوامل آللوپاتیک، خودمسمومی گندم، و مدیریت بقایای گندم می پردازد انتخابواریته های مختلف گندم برای ارزیابی میزان پتانسیل آللوپاتیکشان در توقفعلف های هرز و مطالعه بر رفتارهای ژنتیکی برای صفات آللو پاتیک، در دستبررسی است.
اثرات مفید آللوپاتی گندم
1
-آللوپاتی گیاهچه گندم برای توقف رشد علف هرز:
آللوپاتیگیاهچه گندم بروی علف های هرز مشخصی ارزیابی شده است. ترشحات ریشه گیاهچههای گندم حاوی 5 Benzoxazinones و 7 فنولیک اسید می باشد. بالاترین غلظتترکیبات آللوکمیکال در هر دو گروه شیمیایی در 8 روز پس از جوانه زنی اتفاقافتاد که این به خوبی با حداکثربازدارندگی رشد چچم توسط ترشحات ریشه گندمدر این دوره مشاهده شد. که این مطلب حاکی از آن است که مواد شیمیایی قویآللوپاتیک بازدارنده، در ترشحات ریشه وجود دارد.
 Spruell در سال 1984 ، 284 توده گندم را برای ارزیابی پتانسیل آللوپاتیکشان در ایالاتمتحده غربال کرد. ترشحات ریشه هر توده با سویه T64، برای بازدارندگی رشدریشه و ساقه در بروموس و سلمه مقایسه شد. 5 توده ترشحات ریشه ای تولیدکردند که به طور معنی داری نسبت به سویه T64 اثرات بازدارندگی روی رشدریشه های علف هرز داشتند.
Hashem
 و Adkins در سال 1998 غربال ارقاممختلف گندم را برای تعیین آللوپاتی گیاهچه بر رشد یولاف وحشی و خاکشیرآزمایش کردند و دریافتند که از 17 توده، T. speltoids بازدارنده رشد طولیریشه یولاف وحشی است و 2 تا از 19 توده بازدارنده رشد طولی ریشه چه درخاکشیر می باشد.
در سال 2000 Wu و همکاران، تواناییآللوپاتی 453 توده گندم از 50 کشور را بر رشد چچم یکساله بررسی کردند وتفاوت معنی داری از نظر بازدارندگی رشد ریشه چچم از 9/90 – 7/9 درصد گزارشدادند. توانایی آللوپاتی گیاهچه گندم از کشورهای مختلف،تفاوت معنی دارینشان می دهد که این نشان دهنده دخالت چند ژن برای بیان صفت آللوپاتی است. از 453 توده، 63 توده اثرات آللوپاتیک بسیار قوی داشتند که اثر بازدارندگیآنها بیش از 81 درصد روی رشد ریشه چچم بود، در حالیکه 21 توده اثرآللوپاتیکی ضعیفی داشتند و اثر بازدارندگی آنها کمتر از 45 درصد بروی چچمبود.
میزان آللوپاتی گیاهچه گندم بطور معنی داری با کشور مبدامرتبط است. توده هایی افغانستان، کانادا، لهستان دارای اثرات آللوپاتیکضعیفی بودند در حالیکه توده هایی از آلمان، مکزیک و آفریقای جنوبی اثرآللوپاتیکی بسیار قوی داشتند.
در آزمایشهای انجام شده توسطریزوی و همکاران در سال 2000 توده های گندم، یک تفاوت ژنتیکی معنی دار بین 10+ تا 30- درصد نشان دادند. ارقامی مانند قدس، خزر1، 4512PI به ترتیبموجب 9/27، 3/28 و 2/30 درصد کاهش در وزن خشک علف هرز (یولاف) شدند. ارقام bezostaya-1 ، نوید و نوید نژاد آللوپاتی مثبت داشتند و وزن خشک یولاف رابه ترتیب 6/6، 9/10 و 4/10 درصد افزایش دادند. افزایش در تراکم بذر گندمبازدارندگی آللوپاتی یولاف را تقویت نمود اما باعث هیچ گونه خودمسمومینشد. این نتایج نشان می دهد که بعضی از توده های گندم حامل ژن هایی برایصفات آللوپاتی (هم افزایش هم بازدارندگی) هستند که می تواند برای اصلاحارقام گندم دارای توانایی آللوپاتی به منظور کنترل علف های هرز مورداستفاده قرار گیرد.

در آزمایش سه ساله ای که ریزوی و همکارانانجام دادند، بیش از 200 توده گندم مورد ارزیابی قرار گرفت که پس ازغربال، 29 توده امیدبخش انتخاب شدند و برای کنترل علف های هرز در شرایطمزرعه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفتند که دو رقم، باعث 62 و 75 درصد کاهشرشد علف هرز شدند.بنابراین، ارقامی از گندم وجود دارند که می توانند جمعیتعلف هرز را به زیر سطح آستانه بیاورند.

در سال 2000 Wu وهمکاران، توانایی آللوپاتی 92 توده گندم را از نظر بازدارندگی رشد ریشهچچم یکساله بررسی کردند. توانایی آللوپاتی گندم، به زمان کاشت بذر چچم وتعداد گیاهچه گندم بستگی داشت. بین ارقام گندم در مرحله گیاهچه ای از نظرتوانایی آللوپاتی بر رشد طولی ریشه چچم یکساله، تفاوت معنی داری بین 91/90 – 98/23 درصد وجود داشت. تداخل بین گیاه زراعی و علف هرز در اوایل مرحلهجوانه زنی، بحرانی است و اگر یک گونه علف هرز را بتوان با استفاده ازآللوپاتی گیاهان زراعی در طی دوره استقرار بازداشت، گیاه زراعی بعدا برتریبیشتری نسبت به علف های هرز خواهد یافت.

2

/ 0 نظر / 10 بازدید