پیوند درختان 1

 

۱)پیوند شکمی : در این پیوند ، پیوندک فقط از یک جوانه تشکیلشده و آنرا در نقطه اختیاری از طول ساقه پایه زیر پوست قرار می دهند.

ـ تهیه پایه : برای اینکه نتوان جوانه پیوندک را زیر پوست ساقهقرار داد لازم است که پوست پایه به آسانی از چوب آن جدا شود و این امر ممکن نیستمگر اینکه شیره نباتی در جریان باشد یعنی پایه تا اندازه ای دارای فعالیت حیاتیباشد و به اصطلاح معروف پایه آب دار بوده پوست بدهد و این امر فقط در بهار و پائیزمیسر است زیرا در زمستان شیره نباتی راکد بوده و در تابستان نیز گرمای هوا تااندازه ای پوست پایه را خشک نموده مانع از جدا شدن آن از چوب می گردد.

برای تهیه پایه به طرق مختلف عمل می نمایند.بطور معمول دو شکافکم عمق بوده و عمود بر یکدیگر یکی کوتاه و افقی و دیگری طویل ( در حدود ۲ تا ۳سانتی متر ) و عمودی روی ساقه پایه انجام می گیرد. در صورتیکه پایه حاضر برای پیونددادن باشد به آسانی می توان با نوک چاقوی پیوند زنی پوست دو طرف عمودی پایه را ازچوب جدا نمود و پس از قرار دادن پیوندک زیر پوست عمل پیوند زدن را انجام داد. دربعضی از درختان مانند درخت پسته که دارای شیره می باشد پس از خراش دادن پوست آنهارا از محل زخم شیره جاری شده و اگر جوانه پیوندک زیر شکاف باشد این شیره روی آنراپوشانده و مانع جوش خوردن پیوند می گردد. برای رفع این مانع کافی است که شکاف افقیرا پائین یعنی زیر شکاف عمودی قرار دهند.در این صورت جوانه پیوند بالای شکاف افقیواقع شده شیره درخت از زیر آن جاری می گردد و صدمه دای به پیوندک نمی زند.

بعضی از باغبانان برای دو شکاف ۳ شکاف روی پایه می دهند.دو شکافعمودی به فاصله تقریبی ۵ تا ۱۰ میلیمتر و یک شکاف افقی که وسط دو شکاف عمود را بهیکدیگر متصل نماید.

در این طرز تهیه پایه قطعات پوست پایه را به طرف بالا و پائینبرگردانده جوانه پیوندک را روی چوب می گذارند و پس از قرار دادن مجدد پوست پایه راروی پیوندک آنرا با ریسمان می بندند.

اگر پایه جوان باشد به یک شکاف عمودی اکتفا می کنند. برای قراردادن پیوندک باید درخت را بطرفی که شکاف واقع شده خم کرد تا در اثر این عمل دو لبشکاف از هم دور شده پوست پایه از چوب جدا شود.در این موقع جوانه یعنی پیوندک را زیرپوست پایه جای داده درخت را رها می کنند تا بحال اول خود برگردد.

ـ تهیه پیوندک : روی شاخه کاملاً رسیده جوانه انتخاب می کنند وبرای جدا کردن آن از شاخه دو شکاف افقی یکی بالا و دیگری پائین جوانه، روی پوستشاخه جدا می نمایند تا هوا نتواند طبقه زیرین پوست پایه و پیوندک را خشک نماید. معمولاً برای جلوگیری از هر پیش آمد اول پیوندک را تهیه نموده در مقداری آب یا محلمرطوبی مانند دهان نگاه می دارند و پس از آن اقدام به تهیه پایه می کنند.

ـ قرار دادن پیوندک روی پایه : برای انجام این عمل با چاقویپیوند زنی دو لب پوست پایه را در طول شکاف عمودی بلند کرده و انتهای تحتانی آنپیوندک را زیر پوست پایه قرار داده بطور ملایم به طرف پائین فشار می دهندتا تمامپیوندک زیر پوست قرار گیرد.بعد بالا و پائین پیوندک را با ریسمان می بندند.در پیوندشکمی احتیاج به چسب پیوند نیست زیرا در این نوع پیوند پوست پایه تمام قسمتها را میپوشاند و محلی برای هوا کشیدن و یا دخول اجسام نامناسب زیر پیوندک وجود ندارد.

۲)پیوند لوله: در این نوع پیوند بجای اینکه فقط یک جوانه بامقداری از پوست پایه را بعنوان پیوندک مورد استفاده قرار دهند پوست درخت را به شکلاستوانه یا لوله که طول ان در حدود ۳ تا ۴ سانتی متر می باشد و فقط یک جوانه روی آنقرار دارد جدا نموده و به همان شکل دور ساقه پایه قرار می دهند. در این صورت طرزتهیه پایه بنابر اینکه آنرا قطع می کنند و با انتهای پایه پس از جوش خوردن پیوند ازبقیه پایه جدا می شود فرق می کند.

ـ تهیه پیوندک : پس از آنکه انتهای فوقانی شاخه حامل پیوندک رابه ۲ سانتیمتر بالاتر از محل جوانه قطع کردند از دو سانتیمتری زیر جوانه نامبرده باشکافی افقی پوست شاخه را بطور استوانه یعنی دور تا دور از چوب پیوندک جدا مینمایند.

ـ تهیه پایه : بطور معمول پیوند لوله ای را روی شاخه های جوانکه قطر آنها تقریباً به اندازه یک مداد یعنی کمتر از یک سانتیمتر است می زنند. برایاین کار نوک پایه را نیز قطع کرده و پوست آنرا به شکل نوارهایی تا محلی که پیوندکباید قرار گیرد جدا می نمایند بدون اینکه نوارهای پوست از پایه بریده شود.

برای نصب پیوندک روی پایه انتهای پایه را که پوست آن برداشتهشده داخل استوانه پیوندک نموده قسمت اخیر را در طول پایه می لغزانند تا به محلی کهقطر پایه و پیوندک یکی باشد برسد. در این محل دو طبقه مولده با یکدیگر کاملاً تماسحاصل می نماید و بدون اینکه محتاج به بستن باشیم پیوند و پایه به هم می چسبند. درموقع اجرای عمل دو حالت پیدا می شود؛ ممکن است پیوندک قطورتر از پایه باشد یعنیمقدار پوست لوله پیوندک که به شکل سطح مربع مستطیل در آمده زیادتر از یکدور پایهباشد. در این صورت نوار باریکی از کنار سطح مستطیل قطع می کنند و عرض نواز حذف شدهبه اندازه ای است که پس از قرار دادن پیوندک به دور پایه دو لب پوستی که حاصل جوانهمی باشد کاملاً با یکدیگر جفت شود این نوع پیوند را بایستی با ریسمان بست.

ممکن است پایه قطور تر از لوله پیوندک باشد در این صورت نیزلوله پیوندک را شکاف می دهند ولی عرض مستطیلی که لوله پیوندک را نشمیل می دهد کافینخواهد بود که تمام اطراف قسمت بی پوست پایه را بپوشاند.بنابراین پس از آنکه پیوندکرا به دور پایه پیچیدند قسمتی از آن که بی پوست و لخت می ماند بایدبا پوست خود پایهکه در موقع تهیه ان از چوب جدا کرده بودند ولی هنوز به پایه آویزان بود پر و پوشیدهشود بعد از قرار دادن پیوند روی پایه اطراف آنرا با ریسمان می بندند و زخمها را باچسب پیوند می پوشانند .این طرز اخیراً در استعمال زیاد درخت گردو است.

۳)پیوند شاخه قبل از جدا کردن پیوندک از پایه مادر( پیوندمجاورتی)

پیوند مجاورتی تنها پیوندی است که ممکن است بدون دخالت انسانانجام گیرد ودر طبیعت زیاد دیده می شود.این طرز پیوند از زمانه قدیم مرسوم بودهاست.در جنگلها و باغات دو تنه درخت یا شاخه انها در اثر تماس دائم و سائیده شدن بهیکدیگر پوست بین انها از بین رفته دو طبقه مولده با یکدیگر جوش می خورد.

منبع : سایت آفتاب

/ 4 نظر / 4 بازدید
مریم

سلام آقا ابوالفضل یه دنیا تشکر . خیلی لطف کردین . اگه مشکلی داشتم حتما مزاحمتون می شم . همیشه موفق باشید[بغل]

مریم

سلام یه دنیا تشکر . خیلی لطف کردین اکه مشکلی داشتم دوباره مزاحمتون می شم[بغل]

ولی اله حسینیان

سلام دوست عزیز پیشنهادی داشتم اون هم اینکه اگه تصاویری همراه این توضیحات میگذاشتید خیلی خوب بود چون این مطالب را نیز در سایتهای دیگر می شود یافت البته این صرفا یک پیشنهاد بو.د چون من خودم سالهاست که رو پیوند درختان کار میکنم و تجربه های زیادی در این راه کسب کرده و خواهم کرد .

ولی اله حسینیان

ضمنا اگر مایل بودید می تونیم تجربیاتمون رو با هم تبادل کنیم