پرورش نشاء جعبه‌ای برنج

جعبه نشاء

جعبه‌هائی که در کشور ژاپن ساخته می‌شوند در اندازه‌های کوچکهستند، نشاء‌های رشدیافته در این جعبه‌ها توسط هر نوع ماشین نشاء‌کاری بدون توجه بهاینکه ساخت کدام کارخانه است قابل استفاده می‌باشد. جعبه نشاء دارای ابعاد ۵۸سانتیمتر طول، ۲۸ سانتیمتر عرض و ۳ سانتیمتر عمق می‌باشد و جنس آنها پلاستیکیمی‌باشد.

پر کردن جعبه‌های نشاء با خاک

در کشور ژاپن برای این کار ابتدا یک روزنامه (در صورت بزرگ بودنسوراخ جعبه‌های نشاء) در کف جعبه قرار داده تا ریشه‌ها بتوانند شکل حصیری (Mat) بهخود بگیرند. خاک خزانه باید توسط تسطیح‌کننده تا عمق ۲ سانتیمتر مسطح شود. البته درروش مکانیزه توسط ماشین بذرپاش از روزنامه استفاده نمی‌شود و تنظیم عمق خاک بستربذر (۲ سانتیمتر) توسط تسطیح‌کننده قابل تنظیم انجام می‌شود.

آبیاری جعبه‌ها

بعد از ریختن خاک بستر بذر، جعبه‌ها توسط پمپ آبپاشی می‌شوند کهبر روی ماشین بذرپاش تعبیه شده و دارای نازل‌هائی با فشار قابل تنظیم برای آبپاشیاست.

میزان بذر

میزان بذر مورد نیاز برای هر جعبه بستگی به نوع واریته و وزنهزار دانه آن دارد. در ژاپن میزان بذر مورد نیاز برای هر جعبه ٠/٣۶ لیتر می‌باشد. برای ۱۰۰ متر مربع تعداد ۲۲ تا ۲۳ جعبه و ٧/٢١ لیتر بذر خشک برنج مورد نیاز خواهدبود. در کشور ما ایران به منظور بذرپاشی واریته‌های محلی و پرمحصول مقدار ۱۸۰ تا۲۰۰گرم بذر سالم و جوانه‌دار در هر جعبه نشاء توصیه می‌شود. بذرپاشی با تنظیمرطوبت بستر بذر آغاز می‌شود. بذرپاشی زمانی باید انجام گیرد که رطوبت خاک بستر بذربه سطح ۸۰ تا ۸۵ درصد برسد. همه بذور نباید به طور یکجا مصرف شوند و ۱۰ درصد ازبذور باید به منظور بذرپاشی تکمیلی در جاهائی که غیریکنواخت (تنک) بذرپاشی شده است،استفاده شوند. سطح بستر بذر به منظور یکنواختی در بذرپاشی و ایجاد پوشش یکنواخت خاکباید صاف و هموار باشد. ضخامت خاک پوششی بذر باید دو برابر قطر بذر برنج باشد. دربذرپاشی چنانچه ۱۰ تا ۲۰ جعبه پهلوی هم قرار گیرند بذرپاشی راندمان بیشتری خواهدداشت. بعد از آبیاری کامل اقدام به پوشاندن سطح بذور توسط خاک می‌نمائیم. اگر اینعملیات در صبح انجام شود می‌توان در بعدازظهر جعبه‌ها را در داخل اتاق جوانه‌زنیقرار داد. در سیستم مکانیزه ماشین بذرپاش دارای مخزن بذر با میزان پاشش قابل تنظیمبدین منظور می‌باشد که قبل از بذرپاشی اقدام به کالیبراسیون آن می‌نمائیم تا میزانبذر دلخواه در هر جعبه تأمین شود.

لزوم استفاده از خاک پوششی

پوشش دادن یکنواخت بستر بذر یکی از عوامل مهم در خروج یکنواختجوانه‌ها از خاک می‌باشد. البته خاکی که به عنوان پوشش مورد استفاده قرار می‌گیردممکن است همان خاک موجود در جعبه باشد، ولی باید کاملاً عاری از هرگونه عناصر کودیباشد. میزان خاکی را که به عنوان پوشش برای هر جعبه در نظر می‌گیریم حدود ۴۴۰ تا۴۵۰گرم می‌باشد. البته خاک پوششی قبل از استفاده باید توسط یک مش با سوراخ‌هائی بهقطر ١ تا ١/٧ میلی‌متر غربال شود، سپس مورد استفاده قرار گیرد. از طرف دیگر،کلوخه‌های بزرگ خاک باید خرد شوند. اسیدیته خاک در صورت بالا بودن باید تنها بااستفاده از گل گوگرد و بدون استفاده از کودهای شیمیائی تنظیم شود. پوشش دادن بذرتوسط خاک چنانچه با دست انجام گیرد، سریع‌تر و مؤثرتر خواهد بود. بذور کاشته شدهبعد از آبیاری کامل باید توسط خاک پوشش داده شوند. چنانچه خاک پوششی هم‌ارتفاع جعبهنشاء شده و با سطح آن مماس شود، ممکن است که آب به بیرون از جعبه نشت کند و از طرفدیگر حجم بالای خاک باعث کمبود اکسیژن در جوانه‌زنی بذور می‌شود. به منظور تسریع ویکنواختی در جوانه‌زنی و جلو انداختن ریشه‌دهی، تأمین اکسیژن شاید مهم‌تر از هر چیزدیگری باشد. نکته مورد توجه اینکه خاک پوششی بذر باعث نفوذپذیری یکنواخت خاک جعبهمی‌شود. در سیستم مکانیزه مخزن حاوی خاک پوششی و تسطیح‌کننده نهائی جعبه نشاء،آخرین بخش ماشین بذرپاش را تشکیل می‌دهد.

مدیریت رویاندن بذر در اتاقک رشد

بعد از بذرپاشی، جعبه‌ها باید فوراً در داخل جعبه کشودار پرورشبذر یا تاریکخانه قرار گیرند، که در تاریکخانه درجه حرارت به طور اتوماتیک در ۳۲درجه سانتیگراد می‌شود که این عمل توسط ترموستاتی که از قبل نصب و راه‌اندازی شدهانجام می‌گیرد. رطوبت مورد نیاز نیز توسط تشت محتوی آب داغ که توسط هیتر گرم شده ودر قسمت پائین تاریکخانه قرار دارد، به صورت بخار تأمین می‌شود. بعد از دو روز،جوانه‌زنی به طور همزمان انجام می‌شود. در این شرایط همه جوانه‌ها به شکلگیاهچه‌های ایده‌آل از خاک خارج می‌شوند، که طول کولئوپتیل آنها حدود ١/٢ سانتیمترمی‌باشد. بنابراین، در این لحظه می‌توان به مرحله بعدی که شروع سبز کردن می‌باشد،وارد شد.

رویاندن بذر به روش ساده

چنانچه اتاقک رشد در اختیار نباشد، عمل جوانه‌زنی باید بااستفاده از یک روش ساده و به سرعت انجام گیرد. جعبه‌های حاوی بذر باید در کنار همبر روی زمین در هوای آزاد و آفتابی قرار گیرند و روی آنها با پلاستیک پوشانده شود(ایجاد گرمخانه). سپس درجه حرارت خاک بستر بذر باید به ۳۰ درجه سانتیگراد برسد کهاین عمل از طریق قرار دادن جعبه‌ها در معرض آفتاب به مدت ۲ ساعت انجام می‌گیرد. ازطرف دیگر پوشش پلاستیک از خشک‌شدن ‌آنها نیز جلوگیری می‌کند. جعبه‌های گرم‌شده بایدبه صورت ردیف‌های ۲۰تائی بر روی هم قرار گرفته و توسط ۲ پایه چوبی مکعب‌شکلی بهابعاد ۱۰ سانتیمتر از زمین فاصله گیرند. بعد از پوشاندن جعبه‌ها توسط پلاستیک، درصورت امکان آنها را باید توسط حصیر پوشاند. سپس گیاهچه‌های جوان رشد می‌کنند وزمانی که طول آنها به ۱۰ میلی‌متر رسید وارد مرحله بعدی یعنی سبزشدن می‌شوند.

کنترل گیاهچه‌ها تا مرحله ١/۵برگی

در پرورش گیاهچه‌ها علاوه بر یکنواختی و میزان رشد، وضعیت تولیدنشاسته نیز مهم می‌باشد. گیاهچه‌ها تا مرحله ١/۵ برگی باید در حرارت‌های پائیننگهداری شوند. به طور کلی کنترل درجه حرارت در مراحل ابتدائی رشد به این دلیل مهممی‌باشد که جوانه‌زنی یکنواخت و ارتفاع کم گیاه باعث سهولت کار ماشین نشاء‌کارمی‌شود. درجه حرارت بالا باعث ضعف گیاه و نیز ضعیف‌شدن برگ و ساقه شده که نتیجه آنسرعت در رشد و کاهش تولید نشاسته در گیاهچه‌ها می‌باشد. بنابراین، عناصر غذائیبذرهای برنج ممکن است مصرف شوند و در این حالت به خاطر کمبود مواد غذائی، رشد وتوسعه ریشه‌ها کاهش می‌یابد. رشد اولیه سریع برگ‌ها و ساقه‌ها ممکن است باعث کاهشنفوذ نور و در نتیجه کاهش تولید نشاسته شود، که در مراحل آخر رشد، از پتانسیل تولیدو عملکرد گیاهچه کاسته می‌شود. بنابراین نکته مورد ذکر اینکه گیاهچه‌ها باید طوریپرورش یابند که در مراحل اولیه رشد بتوانند نشاسته بیشتری را تولید و ذخیره نمایند.

سبز کردن اولیه

بعد از اتمام جوانه‌زنی، مرحله مقدماتی سبز کردن آغاز می‌شود. گیاهچه‌ها وقتی از مرحله پرورش نشاء در اتاقک رویش و یا هر وسیله دیگر پرورش نشاءخارج شدند باید در داخل یک گلخانه، گرمخانه یا تونل پلاستیکی قرار گیرد. این عمل بهمنظور ایجاد شرایط مطلوب برای گیاهچه از قبیل طویل‌شدن طول اولین برگ، توسعه پنجریشه طوقه‌ای در گره کولئوپتیلی و جذب ترکیبات کودی در خاک و نیز جذب آندوسپرمموجود در بذر انجام می‌گیرد. موارد ذکرشده پایه و اساس پرورش گیاهچه‌های سالم و قویمی‌باشند. در این رابطه، یکی از روش‌ها این است که گیاهچه‌ها در معرض هوا قراربگیرند، البته نه اینکه کاملاً در معرض هوای آفتابی بیرون قرار گیرند بلکه باید درداخل گرمخانه پلاستیکی قرار گیرند تا اینکه علاوه بر تأمین و جذب اکسیژن از نورمستقیم خورشید نیز در امان باشند. برای محافظت گیاهچه‌ها از نور خورشید و درجهحرارت بالا در طول روز، و درجه حرارت پائین در شب، از پلاستیک و یا حصیر می‌توان بهعنوان پوشش گرمخانه استفاده کرد. نکته دیگر اینکه درجه حرارت باید طوری کنترل شودکه تفاوت زیادی بین درجه حرارت شب و روز وجود نداشته باشد. سبز کردن باید در مدت سهروز انجام شود. درجه حرارت در روز اول ۲۵ درجه سانتیگراد، در روز دوم ۲۰ درجهسانتیگراد بوده و در روز سوم پوشش پلاستیک را باید بردا

/ 1 نظر / 21 بازدید

مطالبتون خیلی خوبن ولی خیلی سخت کپی برداری می شن زمینه شون سیاه می شه.