اهمیت عنصر بور درتولید پنبه

علائم کمبود
بارزترین علائم کمبود بور شامل :
●ریزش غیر عادی غنچه ها و قوزه های جوان
●ترکیدگی در پایه غنچه ها یا اندام گل یا روی ساقه نگهدارنده غنچه ها
●حلقه های سبز تیره روی دمبرگ های برگ همراه با تغییر مغز زیر حلقه ها
●مرگ جوانه انتهایی و کوتاه شدن میانگره نزدیک قسمت فوقانی گیاه که منجر به کوتولگی و چند شاخه شدن گیاه می گردد.
●قوزه های رسیده کوچک و بد شکل هستند و به طور طبیعی الیاف تولید نمی کنند.
در مواردی , اولین نشانه واقعی این مشکل ممکن است رشد بیش از حد باشد.با بررسی گیاه از نزدیک معمولا" ریزش غیر طبیعی قوزه را به دلیل این مشکل نشان خواهد داد.اگر بوته ها به طور دقیق مورد پایش قرار نگیرد, مشکل ممکن است تا زمان برداشت مورد توجه قرار نگیرد واکنش ضعیف غیر منتظره به کاربرد های ازت و پتاسیم را آشکارمی سازد.
بوته های دچار کمبود بور اغلب حلقه های تیره روی دمبرگ ها , غنچه های و گل های بد شکل دارند و می تواند بوته را کوتاه سازد.تحت شرایط شدید , ریزش غنچه ها بوجود می آید و مریستم انتهایی از بین می رود , باآزاد سازی رویش شاخه های جانبی بوته ظاهر چند شاخه پیدا می کند.بهر حال , تغذیه حشره از قسمت انتهایی نیز ممکن است علت اولیه چنین خسارت به قسمت انتهایی باشد.
شرایط کمبود بور
بور در خاک به شکل مولکول بدون بار(اسید بوریک ) وجود دارد و با آسانی دچار شستشو می شود.نگهداری بور توسط خاک مربوط به ماده آلی خاک می باشد و با تجزیه ماده آلی آزاد می گردد.آب وهوای خشک می تواند شروع کننده کمبود موقت باشد چون تجزیه ماده آلی کند می گردد.همچنین , آب و هوای خشک رشد ریشه را کند می سازد و جذب بور را محدود می کند.از این رو , کشت پنبه در خاک های شنی , با زهکشی خوب , دارای ماده آلی پائین بیشتر مستعد کمبود های بور به خصوص در سال های پر باران یا خشکی می باشد.کمبود ها گاهی در
pH بیش از 5/6 خاک نیز می تواند بوجود اید. گیاهان دچار کمبود بور متحمل انتقال یا حرکت ضعیف قند خارج از برگ ها می شوند.کمبود های بور در خاک های اسیدی شنی و دارای ماده آلی کم بوجود می آید. در این خاک ها بور به آسانی دچار آبشویی می شود. بور فقط در اوند چوبی متحرک است , سیستمی که آب از ریشه ها به برگها حرکت می کند.در نتیجه , هنگام بروز کمبود های موقتی آب , برای مثال , به دلیل خشکی , علائم کمبود در بافت جوان و مریستم ها بوجود می آید.خشکی میتواند موجب بدتر شدن کمبود بور گردد.چون قسمت عمده بور قابل استفاده در ماده الی نزدیک سطح خاک وجود دارد , با خشک شدن سطح خاک , با کم شدن مقدار آب جذب عناصر غذایی و ازاد سازی عناصر غذایی از ماده آلی کاهش می یابد.
نیاز پنبه به بور
چون بور برای تولید موفق پنبه ضروری است اما ارزیابی قابلیت استفاده ان مشکل است , کاربرد سالیانه بور برای پنبه توصیه می شود.بور را می توان از طریق خاک و برگ به کار برد.مقدار پیشنهاد شده برای کاربرد خاکی 12/1 کیلوگرم بور خالص در هکتار به صورت پخش سراسری یا در طی تهیه بستر بذر , یا 7/1 تا 8/2 کیلوگرم بور خالص در هکتار اگر کود بورات به صورت نواری مصرف شود.کاربرد های پیش از کاشت در خاکهایی بسیار موثر است که محدود یت بالقوه در آبشویی دارند.
کاربرد برگی بور
برای کاربرد های برگی , بور به اندازه کافی باید برای رفع کمبود بور و برای جبران تلفات آبشویی مصوف شود.توصیه کلی خوب مصرف 56/0 کیلوگرم بور واقعی در هکتار در اوایل گلدهی یا 28/0 کیلوگرم در اوایل گلدهی و دیگر 28/0 کیلوگرم حدود دو هفته بعد می باشد.
کاربرد های برگی امکان تامین بور گیاه در طی اوج نیاز را فراهم می سازد.مقداری از ماده مصرفی جذب گیاه می شود وباقیمانده به داخل خاک شسته می شود.به محض داخل گیاه شدن , بور خیلی کم حرکت می کند.این بدان معناست که بافت جدید و محلول پاشی نشده می تواند دچار کمبود بور شود مگراینکه بور از طریق سیستم ریشه تامین گردد.
مقادیر توصیه شده بور نیاز های انی گیاه را تامین می کنند و مقادیر باقیمانده به ذخایز خاک افزوده می شود.این امر امکان تامین از طریق سیستم ریشه تا مادامیکه بور در محیط ریشه باقی می ماند فراهم می کند.در خاک های عمیق , شنی , مصرف برگی در چند نوبت موجب اطمینان از فراهمی بور در دوره های بحرانی گلدهی و پرکردن قوزه می گردد.منابع بور محلول به طور کلی با هورمون پیکس و بیشتر حشره کش ها سازگار هستند , اگر آب کافی برای حل کردن ترکیب مورد استفاده قرار گیرد.
توصیه استاندارد 56/0 کیلوگرم بور در هکتار , در دو نویت و هر نوبت 28/0 کیلوگرم بور درهکتار می باشد که این کاربرد برگی بین مراحل ظهور اولین غنچه و اولین گل انجام می گیرد. در یک بار هم می شود 56/0 کیلو گرم بور خالص را درهکتار به صورت برگ پاشی مورد استفاده قرار داد اما خطر گیاهسوزی بیشتر می شود.کاربرد های برگی بور ممکن است برای کمک به حرکت ازت و قند ها از برگها به قوزه در حال نمو توصیه شود.کاربرد های بیش از حد توصیه شده ممکن است موجب کاهش عملکرد و کیفیت پنبه گردد.
کود مایع بوران تولیدی شرکت گل سم گرگان جهت تامین بور مورد نیاز پنبه به صورت محلول پاشی توصیه می شود.

منبع : پایگاه تخصصی دانش کشاورزی

 


/ 0 نظر / 8 بازدید